Hình ảnh  Ðại Lễ Vu Lan tại Chùa Vạn Hạnh

ngày 05 tháng 09 năm 2004

 

      Trở về trang chính