Hình Ảnh Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 23

tại WIELSELBURG - Áo Quốc Từ ngày 22/07/2011 đến ngày 31/07/2011
 hinhentete

 

hinh 1

hinh 2

trở về trang chính