...... ... .

   

Hình ảnh Lễ Khai Mạc
Khoá Tu Học
Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ
22
từ 22 tháng 7 năm 2010 đến 01 tháng 8 năm 2010
được tổ chức tại thành phố
Neuss, Đức Quốc 

   

                Trở về trang chính