CHÚC MỪNG NĂM MỚI 

 Thành Tâm Kính Chúc

Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Ðại Ðức Tăng Ni

và đồng bào Phật Tử cùng qúy đồng hương trên toàn thế giới

một năm mới kiết tường như ý

Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hòa Lan