Quy Y Tam Bảo 


Quy Y Tam Bảo là trở về nương tựa nơi ba ngôi qúy báu: Phật, Pháp, Tăng.

Phật: Chữ Phật do chữ Phạn Bouddha phiên âm ra. Chữ ấy có nghĩa là: bậc đă giác ngộ, sáng suốt hoàn toàn về ba phương diện: tự giác, giác tha , giác hạnh viên măn.

Pháp: Pháp do chữ Phạn Darma mà dịch ra. Pháp là phương pháp tu hành mà Phật đă phát huy ra để diệt trừ mọi mê muội, khổ đau và chứng được quả Phật. Ba tạng kinh điển gọi chung là Pháp.

Tăng: Tăng hay Tăng già là do chữ Phạn Sangha mà phiên âm ra.Tăng có nghĩa là một đoàn thể tu hành cùng nhau sống chung một chỗ, đồng giữ giới luật của Phật, đồng chia sớt cho nhau một cách ḥa thuận những ǵ nhận được, từ vật chất cho đến tinh thần.   

Sự Quy Y Tam Bảo

Thực hành Tam quy bằng sự tướng cung kính, vâng theo Tam Bảo gọi là sự quy y Tam Bảo

- Sự quy y Phật: Hàng ngày chúng ta luôn tưởng nhớ đến Phật, niệm danh hiệu Ngài, chiêm ngưỡng tượng Ngài, chí tâm thật ư lễ bái để tỏ ḷng sùng kính Ngài và nguyện suốt đời theo bước chân Ngài.

- Sự quy y Pháp: Hàng ngày tụng, đọc kinh luật, t́m hiểu nghĩa lư thâm huyền của Pháp bảo, luôn nghĩ đến những điều tốt lành, nghĩ đến những việc có lợi ích cho con người và xă hội, từ bỏ dục vọng để tâm trí được sáng suốt, an lành và thanh tịnh.

- Sự quy y Tăng: Chúng ta thành tâm thờ Phật bao nhiêu th́ chúng ta lại phải thật ḷng kính Tăng bấy nhiêu,v́ Tăng là những vị đại diện cho Đức Phật.

Lư Quy Y Tam Bảo

Lư quy y Tam Bảo có nghĩa là quy y Tam Bảo ngay bên trong chúng ta. Bên trong ta cũng có đủ Tam Bảo. Chúng ta cần thực hành lư quy y hay tam tự quy y: tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng.

- Tự quy y Phật: tự ḿnh trở về với Phật tánh sáng suốt của ḿnh. Như Phật Thích Ca đă dạy:” mọi người dều có Phật tánh, mọi người đều có thể thành Phật”. Hăy phá vỡ vọng tưởng vô minh để phát huy Phật tánh sáng suốt của ḿnh.

- Tự quy y Pháp: vâng theo Pháp tánh của ḿnh. Trong tâm ta có đủ các Pháp: Từ bi, Trí tuệ ,B́nh đẳng, Nhẫn nhục, Tinh tấn... Chúng ta cần pháp huy những tánh ấy, hành động  và tuân theo chúng như thế là tự quy y Pháp.

-   Tự quy y Tăng: vâng lời Thầy trong tâm ḿnh. Thầy trong tâm ḿnh là đức tánh thanh tịnh, ḥa hợp của ḿnh, như Tăng gía là hiện thân của sự ḥa hợp, thanh tịnh bên ngoài.

Chúng ta phải nương tựa, quay về với Phật trong tâm ḿnh là tánh sáng suốt; với Pháp ḿnh là các đức tánh từ bi,hỷ xả v.v..; với Tăng của ḿnh là sự ḥa hợp, thanh tịnh của bản tâm. Như thế là Lư quy y Tam Bảo.  

Lợi ích của quy y Tam Bảo 

Chúng sanh đang lặn hụp trong biển khổ, đang bơ vơ lạc lơng giữa đêm tối mênh mông. Trong hoàn cănh bi thảm như thế nếu không thấy được một đích sáng để đi tới, không có những phương tiện để đi đến, không có những bậc thầy để d́u dắt đến th́ chúng ta sẽ quay cuồng măi trong biển sanh tử luân hồi.  

Cái đích sáng ấy là Đức Phật, những phương tiện ấy là Pháp và những bậc thầy d́u dắt là Tăng . Chúng ta đă có những sự qúy báu ấy th́ hăy nắm lấy và cùng tiến bước và hăy luôn luôn nhớ lời nói của Đức Phật: “ Hăy tinh tấn lên để giải thoát!”.

trở về trang chính