Hình Tượng Chư Phật và Bồ Tát

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

 

 

Phật A Di Đà

 

 

Quán Thế Ấm Bồ Tát

 

 

Địa Tạng Vương Bồ Tát